Algemene Voorwaarden

1 Inschrijven

1.1. Het lidmaatschap komt tot stand door acceptatie van het inschrijfformulier.

1.2. Aan het lidmaatschap zijn inschrijfkosten verbonden.

2 Lidmaatschap

2.1 Het lidmaatschap geldt voor een periode van 3 maanden of 1 jaar afhankelijk van de gekozen abonnementsduur en wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

2.2 Het tijdelijk stopzetten van je lidmaatschap kan alleen bij een jaarabonnement. Leden met een 3 maanden abonnement kunnen hun lidmaatschap kosteloos omzetten naar een jaarabonnement indien zij gebruik willen maken van een tijdelijke stop. De maximale duur van een tijdelijke stop is 6 maanden. In de Fitnessclub Nederland app kun je een tijdelijke stop indienen.

2.3 Een jaarabonnement gaat na 12 betaalde maanden over op een onbeperkt lidmaatschap met een opzegtermijn van 1 maand. Het recht op de tijdelijke stop vervalt daarmee automatisch. Voor behoud van dit recht, na 12 betaalde maanden, kan het lid opnieuw een jaarabonnement aanschaffen. De voorwaarden genoemd onder voorgaand punt 2.2 zijn dan wederom van toepassing.

2.4. Behoudens tijdige opzegging, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk. De opzegtermijn bedraagt 30 dagen.

2.5. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

2.6. Het lidmaatschap geeft, met inachtneming van de toepasselijke openingstijden, recht op toegang tot het gebruik van de bij het lidmaatschap behorende faciliteiten.

2.7. Wangedrag van het lid, wanbetaling inbegrepen, verschaft Aqua Vita Wellness het recht om het lid toegang te onthouden. Ook in die situatie is compensatie uitgesloten.

3 Betalingswijze

3.1. De contributie is bij vooruitbetaling per automatische incasso. Andere betaalwijzen zijn bespreekbaar, maar daaraan zullen extra kosten voor het lid verbonden zijn.

3.2. Onze lidmaatschappen zijn per maand en starten op de 1e dag van de incassoperiode. Wanneer u uw lidmaatschap direct in wenst te laten gaan, zullen de dagen tot het einde van de incassoperiode naar weken worden afgerond en worden opgeteld bij de eerste incasso.

3.3. Voor de duur van een lopend lidmaatschap van 3 maanden is de hoogte van de contributie niet vatbaar voor wijzigingen, tenzij de verhoging de consequentie is van een wijziging in het BTW-tarief. In geval van verlenging van het lidmaatschap zou de contributie wel verhoogd kunnen worden. Indien dit van toepassing is, kan het lid het lidmaatschap per direct stop zetten, zonder een opzegtermijn van 30 dagen.

3.4. Bij een stornering van de automatische incasso, brengen wij € 5,- administratiekosten in rekening.

4 Voorbehouden

4.1. Aqua Vita Wellness sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van het lidmaatschapsgeld en/of andere financiële vergoeding uit wanneer Aqua Vita Wellness in een overmachtssituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor zij niet in de gelegenheid is om de bij het lidmaatschap behorende faciliteiten aan te bieden.

4.2. Evenmin valt Aqua Vita Wellness aansprakelijk te houden voor beschadigingen of diefstal van eigendommen van het lid tijdens het benutten van het lidmaatschap.

4.3. Aqua Vita Wellness kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Dit zal minimaal 2 weken van tevoren aangekondigd worden.

5 Veiligheid

5.1. Aqua Vita Wellness hanteert in haar vestiging huisregels, waaronder ook de reguliere openingstijden te rekenen zijn. Deze huisregels maken onderdeel uit van het lidmaatschap en worden op eenvoudige toegankelijke wijze in de vestiging gepresenteerd. Het lid verplicht zich deze huisregels na te leven. Zo nodig doet het lid actief navraag naar de huisregels bij het personeel.

5.2. Het lid maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige faciliteiten. Behoudens een situatie waarin Aqua Vita Wellness opzet of grove schuld valt aan te rekenen, is Aqua Vita Wellness mitsdien niet aansprakelijk te houden voor de schadelijke gevolgen van letsel dat het lid eventueel tijdens het benutten van haar lidmaatschap oploopt.

6 Privacybescherming

6.1. Elk lid wordt geacht zich bewust te zijn van het feit dat zijn/haar persoonsgegevens in de administratie van Aqua Vita Wellness zullen worden opgenomen. Aqua Vita Wellness verplicht evenwel om deze gegevens niet aan derden te openbaren, behoudens het geval van een op haar rustende wettelijke plicht.

6.2. Elk lid dient er op bedacht te zijn dat Aqua Vita Wellness in haar vestiging cameratoezicht toepast.

Versie 25-04-2023